ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne – granica powiatu (Nagórnik) w km 0+900 do 3+149 – etap II

    W listopadzie 2011r. Powiat Jaworski oddał do użytku odcinek drogi powiatowej Sady Górne - Nagórnik (II etap). Zadanie o łącznej wartości brutto 694 260,63 zł, wykonane zo­stało w okresie od 17 października do 07 grudnia 2011 r.

    Zakres wykona­nych robót obejmo­wał m.in. położenie kilku warstw jezd­nych, oczyszczenie istniejących przepu­stów oraz remont studni, jak również wykonanie korpusu drogi, ścianek czołowych i nowych studzienek ściekowych. Droga rela­cji Sady Górne - Nagórnik uległa zniszczeniu w wyniku roztopów śniegu, które spowodowały jej rozmycie i spękanie, dodatkowo zamulając rowy i przepusty. Ukończona inwestycja umoż­liwi mieszkańcom dogodną i przede wszystkim bezpieczną komunikację, zwłaszcza, że drogą tą transportowane są dzieci i młodzież do oko­licznych placówek oświatowych.

    Przedsięwzię­cie zostało zre­alizowane przy znacznym współ­udziale środków fi­nansowych pocho­dzących z MSWiA - otrzymane dofi­nansowanie wy­niosło ponad 555 tys. zł, zaś wkład powiatu jaworskie­go to 138 tys. zł. Tym samym, odbiór tej drogi powiatowej, kończy dobrą passę 2011 roku, biorąc pod uwagę zrealizowane inwestycje i środki, przy użyciu których udało się te zadania wykonać. Łączna kwota wykonanych zadań to prawie 1,5 mln zł, z czego około 1,1 mln zł stanowią dotacje z MSWiA.


W trakcie realizacji zadania

Stan przed realizacją zadania

 

Wprowadził: Krzysztof Kowalczyk

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg